Warunki Promocji „Black Week”
(dalej również: „Warunki Promocji”)

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Black Week” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji “Black Week” jest ecoABM Kamil Andruszkiewicz pod adr.: ul. Generała Stanisława Maczka 52, 15-691 Białystok, posługującym się NIP: 542-33-64-054, Regon: 383607366 (dalej również: „Organizator”).
3.Promocja prowadzona jest w hurtowni Organizatora dostępnym pod adresem ul. Generała Stanisława Maczka 52, 15-691 Białystok lub u przedstawicieli handlowych ecoABM. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego cenę Produktów wskazanych na podstronie: www.ecoabm.pl/black-week-2021 (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
2. Promocja obowiązuje od 23.11.2020 r. godzina 00:01 do 27.11.2020r. godzina 23:59 (dalej również: „Czas Trwania Promocji”).
3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
4. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
5. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie Trwania Promocji:
a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
b) uzupełnić ankietę na stronie ecoabm.pl/black-week-2021 lub udzielić wywiadu dla przedstawiciela handlowego
b) zakupić produkty po cenie przedstawionej w ofercie (umowa zakupu jest dokonywana po wpłacie całości należności).
6. W ramach Promocji cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym oraz hurtowni Stacjonarnej zostanie obniżona z kwoty standardowej
do ceny promocyjnej.
7. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w ecoABM, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości. Niektóre produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.
9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest dla każdego z Produktów osobno.
10. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: marketing@ecoabm.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: ecoABM Kamil Andruszkiewicz ul. Generała Stanisława Maczka 52, 15-691 Białystok (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe
1.Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://www.ecoabm.pl/blackweekregulamin.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
3. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie https://www.ecoabm.pl/blackweekregulamin.
4. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.